Back to top

Yini engenzeka uma siphatha izwe lethu njengenkampani elisha?

Sifike lana ukuzophazamisa indlela thina, abantu baseNinginzimu Afrika, esijwayele ukwenza izinto.

I- @purplecowmobi itholakala kwiTwitter, Facebook, Instagram, YouTube, kanye nase https://purplecow.mobi/zu

Uma uthanda imbono yethu, tshela abangani bakho nomndeni, uphinde uthumele amavidiyo ethu kwabanye abantu.

'Innovation • Disruption • No BS" – ngoba siyalithanda izwe lethu ??